mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u Hrvatskoj

Cilj projekta “Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u Hrvatskoj” je unaprjeđenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnom nivou kroz suradnju organizacija civilnog društva i gradova te razvoj strategija za promociju tolerancije i uključivosti.

Nositelj projekta Inicijativa mladih za ljudska prava i EGAM već više godina na europskom nivou surađuju s nizom gradova te s Europskom koalicijom gradova protiv rasizma (ECCAR). Kroz ovaj projekt, nastojimo potaknuti međusektorsku suradnju u Republici Hrvatskoj te pružiti gradovima informacije i uvide u modele te pristupe i standarde za suzbijanje diskriminacije i rasizma (principi UNESCO-a, Vijeća Europe i dr.).

Projektne aktivnosti uključuju strateško planiranje razvoja strategija za suzbijanje rasizma i diskriminacije u suradnji s gradskim tijelima, provedbu seminara za lokalne zagovarače, izradu vodiča za razvoj lokalnih strategija u navedenom području koje provodi Kuća ljudskih prava, provedbu treninga  o promociji ljudskih prava i različitosti za mlade i provedbu kampanje za promociju raznolikosti i ljudskih prava koju provodi Inicijativa mladih za ljudska prava.

U projektu sudjeluju predstavnici gradske uprave i organizacija civilnog društva iz Siska, Samobora, Kaštela, Knina, Varaždina i Rijeke.

Projekt financijski podupire Europska unija kroz Program za prava, jednakost i građanstvo, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te Grad Zagreb.