social innovators

Projekt SOCIAL INNOVATORS predstavlja inovativni model istovremenog adresiranja izazova visoke stope nezaposlenosti mladih – posebno među onima koji su stekli obrazovanje iz područja društvenih i  humanističkih znanosti – i nisku stopu zaposlenosti u nevladinom sektoru, što zajedno predstavlja ogroman gubitak ljudskih potencijala i propuštene prilike za veći doprinos društvenim transformacijama, ne samo u zemljama partnerima, već u EU u cjelini.

Fokus ovog projekta je na promociji organizacija civilnog društva kao akceleratora soft skillsa i atraktivnog okruženja za rad i učenje, gdje mladi mogu steći potrebno radno iskustvo i koji predstavlja uzbudljivu i sve održiviju mogućnost zapošljavanja putem inicijativa, projekata i programa koji se bave trenutno najvažnijim društvenim izazovima skupa s uspješnim korištenjem fondova Europske unije.

Doprinos ovog projekta će biti vidljiv, ne samo u uspješnijem zapošljavanju mladih koji sudjeluju u istom, već će i u pružanju potrebne potpore kako bi si mladi samostalo uspješno osigurali mogućnosti za zapošljavanje u područjima socijalnih inovacija, budući da su njihova znanja u tom području od ključne važnosti.

Inovativni pristup koju nudi ovaj projekt nudi rješenje za sve brže rastuću grupu mladih koji su završili svoje obrazovanje, a još uvijek nisu zaposleni fokusirajući se na osiguravanje vještina i radnog iskustva u neprofitnom sektoru za mlade s diplomama stečenim u društvenim i humanističkim područjima čime će se generirati mogućnosti zapošljavanja u području socijalnih inovacija.

Ključni rezultati ovog projekta uključuju:

  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje će ih osnažiti za ulogu akceleratora ljudskih resursa
  • Novi obrazovni program koji će pripremiti mlade koji su svoje formalno obrazovanje stekli u društvenim i humanističkim područjima za buduće angažiranje u području socijalnih inovacija i rada u organizacijama civilnog društva
  • Model stažiranja u organizacijama civilnog društva koji će mladima osigurati radno iskustvo i vještine za rad u organizacijama civilnog društva
  • Lokalna partnerstva koja će implementirati planove u području socijalnih inovacija
  • Poticajno okruženje za socijalne inovacije u vidu hubova, mentorske potpore i mreže eksperata, inkubatore ljudskih resursa i potencijalne poslodavce
  • Međunarodna mreža partnera koja će osigurati vršnjačko učenje, razmjene i suradnju
  • Zagovaranje i kampanje za podizanje svijesti koje će promovirati organizacije civilnog društva  kao generatore socijalnih inovacija

Pratite nas:

http://www.social-innovators.eu/

https://www.facebook.com/socialinnovatorshr

Aktivnosti:

Otvaranje YIHR.huba 28.11.2019.

Uspješno otvoren YIHR.hub!

Održane aktivnosti:

Launch event u Zagrebu 27.3.2019.

Ivanec 9.4.2019.

Petrinja 29.4.2019.

Izrada programa pripravništva i pripravništva na daljinu u organizacijama civilnog društva za mlade nezaposlene osobe koje se ne osposobljavaju niti ne obrazuju (osobe u NEET statusu):

On-line anketa o potrebama za program pripravništva

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.