hr en

strateški plan 2017-2020

IV. Strateški okvir 2017.-2020. s ciljanim rezultatima

 1. Vizija, misija, mandat i vrijednosti

Članovi YIHR regionalne mreže organizacija dijele zajedničku viziju, misiju, mandat i vrijednosti koji su definirani na niže navedeni način. Svaka organizacija YIHR-a primjenjuje ove vrijednosti i principe unutar postojećeg nacionalnog konteksta odnoseći se prema aktualnoj društvenoj i političkoj situaciji i potrebama.

  1. Vizija

Život u odgovornim društvima koja su naučila lekcije iz prošlosti te teže prema pozitivnoj budućnosti utemeljenoj na poštivanju ljudskih prava, građanskih vrijednosti i vladavini prava.

  1. Misija

Inicijativa mladih za ljudska prava je neprofitna, nevladina organizacija uvjerena kako je ljudski život temelj i osnovna vrijednost svakog otvorenog i uspješnog društva.

  1. Mandat

Suočavanje s prošlošću, odnos prema njenom nasljeđu u sadašnjosti i učenje lekcija iz prošlosti s ciljem gradnje bolje budućnosti; potpora žrtvama kršenja ljudskih prava i strateški doprinos uspostavljanju institucionalnog okvira za sprječavanje (masovnog ponavljanja) sustavnog kršenja ljudskih prava u budućnosti; razvoj kapaciteta i suradnja među mladima za predvođenje procesa stvaranja mirnih društava u kojima se građanske vrijednosti i ljudska prava u potpunosti poštuju.

  1. Vrijednosti

YIHR je organizacija vođena određenim vrijednostima. Misija YIHR-a je definirana njenim vrijednostima, a rad je usmjeren prema ugradnji tih vrijednosti u društvo. Odgovornost i pouzdanost: YIHR zagovara odgovornost u društvu te vjeruje kako su te vrijednosti u središtu pozitivnog društvenog razvoja u budućnosti. Istina: YIHR se zalaže za istinu i jasan prikaz činjenica o ratovima na području bivše Jugoslavije jer vjerujemo kako zločini iz prošlosti trebaju biti prepoznati i imenovani. Pravda: YIHR se zalaže za pravdu zato što vjerujemo da se žrtvama mora vratiti dostojanstvo te da se njihova patnja mora prepoznati i priznati u vidu odšteta i procesuiranja počinitelja. Koegzistencija: YIHR vjeruje kako građani različitih etničkih, religijskih, rasnih, društvenih, seksualnih i drugih osobina mogu i trebaju živjeti zajedno u miru i međusobnom poštivanju. Ljudski život i dostojanstvo: YIHR predano radi na tome da ljudska prava i dostojanstvo postanu temelj za demokratski razvoj cijele regije bivše Jugoslavije.

 1. Program pravde

Program pravde je platforma kroz koju se YIHR Hrvatska zalaže da žrtve kršenja ljudskih prava imaju pristup pravdi te za jačanje institucija, zakonskih i proceduralnih okvira kako bi dosegli najviše standarde zaštite ljudskih prava i vladavine zakona. YIHR Hrvatska se zalaže za sustav pravde usmjeren prema žrtvama te protiv etničke i nacionalne pristranosti. Organizacija provodi istraživačke projekte, nadzire implementaciju mehanizama tranzicijske pravde i podnosi izvještaje relevantnim institucijama za ljudska prava i pravdu.

2.1. Zagovaranje unaprjeđenja zakonskog okvira

YIHR Hrvatska je posvećena konstantnom zalaganju za poboljšanje zakonskog okvira u vidu poštivanja prava žrtava i općeg jačanja vladavine zakona. Organizacija će se nastaviti zalagati za poboljšanje zakonskog proceduralnog okvira u procesuiranju seksualnih zločina počinjenih u ratu te ulagati napore u smjeru jačanja sustava zaštite svjedoka. Također će sudjelovati i u drugim inicijativama koje doprinose osiguravanju pristupa pravdi žrtvama kršenja ljudskih prava.

2.2. Zagovaranje prema institucijama

YIHR Hrvatska će nastaviti vršiti pritisak na institucije zadužene za ostvarenje prava žrtvama.

2.3. Zagovaranje poboljšanja pravnog okvira za procesuiranje seksualnog nasilja u ratu

Budući da pravni okvir i sudska praksa onemogućavaju odgovarajuće procesuiranje seksualnih zločina počinjenih tijekom rata na sudovima u Hrvatskoj, YIHR Hrvatska će se uključiti u zagovaračke aktivnosti za izmjene Zakona o kaznenom postupku. YIHR će nastaviti s istraživanjima i pripremama amandmana za izmjene Zakona o kaznenom postupku te uključivanjem drugih dionika poput organizacija civilnog društva i političkih stranaka u proces. Nastavit ćemo zagovaranje donošenja Zakona o civilnim žrtvama rata.

2.4. Istraživanje i podnošenje kaznenih prijava za ratne zločine

YIHR Hrvatska će ponovno započeti s istraživanjem, prikupljanjem izjava i dokumentacije vezane uz zločine kako bi podržala i pridonijela procesuiranju osoba odgovornih za ratne zločine. Tijekom razdoblja koje obuhvaća ova strategija, organizacija će posvetiti posebnu pažnju zalaganju za otvoreniji pristup državnim dokumentima. Također će zadržati fokus na radu strateških slučajeva koje nadležne institucije konstantno ignoriraju.

2.5. Promicanje sudski utvrđenih činjenica

YIHR Hrvatska će redovito nadgledati procesuiranje slučajeva ratnih zločina pred nacionalnim sudovima i MKSJ-om te će nastaviti promicati sudski utvrđene činjenice kroz javno zalaganje s ciljem razvijanja razumijevanja za žrtve zločina.

2.6. Praćenje suđenja

Kao i prethodnih godina, YIHR Hrvatska ne planira organizaciju programa sveobuhvatnog nadziranja suđenja. Umjesto toga, fokusirat će se na praćenje specifičnih, strateški važnih slučajeva ratnih zločina. Tijekom provedbe ove strategije, organizacija će ostati aktivnim promatračem izdvojenih strateških slučajeva.

2.7. Praćenje i izvještavanje o tranzicijskoj pravdi

Program praćenja i izvještavanja razvoja provođenja mehanizama tranzicijske pravde u Hrvatskoj ostaje među jednima od najprepoznatljivijih programa YIHR Hrvatske. Organizacija je uložila u razvoj kapaciteta za praćenje, istraživanje, ustanovljavanje i analiziranje procesa tranzicijske pravde te je jedan od glavnih dionika na ovom području u državi. Taj fokus se neće mijenjati.

2.8. Praćenje i izvještavanje o ljudskim pravima

Kad je riječ o nadzoru i izvještavanju o ljudskim pravima te njihovom općem stanju u Hrvatskoj, organizacija od 2016. godine surađuje i s drugim relevantnim organizacijama za ljudska prava. Njen fokus će i dalje biti usmjeren na nadzor i izvještavanje u sljedećim aspektima: a) prava nacionalnih manjina, b) mehanizmi tranzicijske pravde i c) borba protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i drugih vezanih netolerantnih pojava.

2.9. Zagovaranje ratifikacije Konvencije za zaštitu od prisilnih nestanaka

YIHR Hrvatska će u suradnji s ostalim relevantnim akterima zagovarati ratifikaciju Međunarodne Konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka te u tom pogledu zahtijevati implementaciju konkretnih mjera.

2.10. Obrazovanje i pripravnički programi Obrazovanje i pripravnički programi za mlade u području tranzicijske pravde predstavljaju trajno djelovanje YIHR-a Hrvatska. Organizacija godišnje organizira seminarske vježbe i pripravničke programe za mlade zainteresirane osobe.

2.11. Razvijanje i zagovaranje javnih politika

YIHR Hrvatska će se uključiti u proces unaprjeđivanja kvalitete političkih rasprava i praksi u području ljudskih prava, tranzicijske pravde i procesa suočavanja s prošlošću kroz zagovaranje javnih politika. Unutar ovih aktivnosti YIHR Hrvatska će osnažiti ulogu i utjecaj organizacija civilnog društva u području zagovaranja javnih politika, uključiti se u poboljšavanje diplomatskih odnosa i suradnje između država na zapadnom Balkanu, zagovarati određena rješenja kroz javne politike utemeljena na sudski utvrđenim činjenicama o ratnim pitanjima, upućivati predstavnike vlasti i donositelje odluka na alternativne prijedloge politika koje su usmjerene prema mirnim i održivim rješenjima, unaprjeđivati suradnju između organizacija civilnog društva i akademske zajednice te podizati kapacitete i vidljivost organizacije na području zagovaranja javnih politika. Zagovaranje je usmjereno prema donositeljima odluka i predstavnicima u nacionalnim, regionalnim i europskim institucijama.

 1. Program pomirenja

Program pomirenja obuhvaća sve aktivnosti YIHR-a Hrvatska koje doprinose pomirenju, dijalogu i jačanju demokratskih društvenih kapaciteta. Organizacija nastoji ohrabriti mlade da pridonose procesima pomirenja i demokratizacije. Organizira programe razmjene, programe sjećanja te inicijative fokusirane na žrtve i zločine koji podliježu relativizaciji i negiranju.

  1. Potpora uključenju mladih u procese suočavanja s prošlošću

YIHR Hrvatska će kroz obrazovne programe, aktivizam i kampanje nastaviti s uključivanjem mladih u procese suočavanja s prošlošću. Posebno će se usmjeriti prema mladima koji dolaze iz područja koja su bila pogođena sukobom, ohrabrujući ih da djeluju kao agenti pozitivne društvene promjene u području suočavanja s prošlošću te podupirući programe pomirenja na lokalnim, nacionalnim i regionalnim razmjenama.

  1. Regionalni program razmjene

Ovaj najdugotrajniji program regionalne mreže YIHR-a će biti i dalje implementiran kroz rad YIHR-a Hrvatska. Program će biti organiziran sudjelovanjem mladih iz Hrvatske u regionalnim razmjenama i posjetima i organiziranjem regionalnih razmjena i posjeta Hrvatskoj.

  1. Zagovaranje RYCO-a

U vrijeme razvoja ove strategije, već se treća hrvatska vlada u nizu odbila pridružiti Regionalnom uredu za suradnju mladih. YIHR Hrvatska je organizirao i koordinirao Koaliciju za RYCO te će nastojati ojačati zagovaranje i kampanje usmjerene prema pristupanju Hrvatske procesu RYCO-a. YIHR Hrvatska će u svom radu biti tome posvećen sve dok se Hrvatska i formalno ne pridruži RYCO-u.

  1. REKOM inicijativa

YIHR Hrvatska i ostale članice REKOM inicijative će u svom radu nastaviti tražiti podršku javnosti i političkih vođa s ciljem utemeljenja formalne regionalne komisije za pronalazak činjenica o kršenju ljudskih prava na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. YIHR Hrvatska će ostati koordinirajuća organizacija za zagovaranje REKOM-a u Hrvatskoj.

  1. Inicijative za memorijalizaciju

Budući da je riječ o izuzetnoj simboličkoj važnosti i obrazovnom potencijalu, YIHR Hrvatska će nastaviti s pružanjem potpore mladima u sudjelovanju u komemoracijama s naglaskom na očuvanje sjećanja na žrtve kršenja ljudskih prava. YIHR će razvijati još više kapaciteta s ciljem razvoja komemorativnih praksi koje doprinose pomirenju i koegzistenciji.

  1. Muzej civilnih žrtava rata u Petrinji

Među ciljevima YIHR-a Hrvatska jest i inicijativa za osnivanje muzeja posvećenog sjećanju na civilne žrtve rata bez obzira na nacionalnost u Petrinji. Organizacija je osigurala potporu za ovu inicijativu među brojnim relevantnim interesnim skupinama te će nastaviti s poticanjem javne rasprave o sjećanju i pomirenju.

  1. Inicijativa za zajedničke narative

YIHR Hrvatska je razvio inicijativu usmjerenu prema premošćivanju jaza u sukobljenim narativima među mladima u regiji promicanjem kritičkog i multiperspektivnog pristupa povijesti. YIHR Hrvatska i Regionalna mreža YIHR-a će također u razdoblju implementacije ove strategije organizirati regionalni projekt okupljanjem mladih koji su učili različite narative te ih uključiti u stvaranje narativa koji uzimaju u obzir perspektive različitih etničkih i nacionalnih zajednica.

  1. Kampanja #isprika

YIHR Hrvatska će kao i prethodnih godina ostati usmjeren na iskazivanje poštovanja žrtvama kršenja ljudskih prava počinjenih u vojnoj operaciji Oluja 1995. godine te gradnji javnog kapaciteta za priznanje i prihvaćanje odgovornosti tadašnjeg hrvatskog vodstva za navedene zločine i kršenja ljudskih prava.

  1. Hrvatsko-bosanski sukob – odgovornost i priznanje

Slučaj u kojemu je Hrvatska najjasnije pokazala nedostatak ikakve želje da prizna činjenice utvrđene kroz sudske procese je slučaj hrvatsko-bosanskog sukoba. Hrvatska do danas odbija priznati da je imala kontrolu nad postrojbama u BiH, čije su akcije uključivale i velik broj zločina i kršenja međunarodnog humanitarnog prava. YIHR Hrvatska je jedina relevantna organizacija koja se zalaže za ovo priznanje i uložit će i daljnje napore u tom smjeru tijekom implementacije ove strategije.

  1. Antinacionalistička kampanja

YIHR Hrvatska je 2016. godine započela antinacionalističku kampanju kako bi promijenila percepciju javnosti o nacionalizmu koje je i dalje uglavnom vrlo pozitivno. Organizacija će stoga organizirati niz događaja na lokalnim i na nacionalnoj razini, izložbi, predstava, javnih akcija i medijskih kampanja s ciljem usmjeravanja pažnje prema destruktivnim učincima nacionalizma i drugih sličnih ideologija.

  1. Inicijativa društvenog dijaloga

YIHR Hrvatska je svjestan društvene prednosti dijaloga te je stoga izgradio svoj kapacitet kako bi olakšao dijalog kroz inicijative poput muzeja u Petrinji. Tijekom sljedećih nekoliko godina će organizirati događaje u malim zajednicama pogođenim ratom, a u kojima aktivno djeluje. Ti događaji će biti usmjereni prema kreiranju prostora u kojima se mogu čuti različite perspektive i gdje se pojedinci mogu slobodno uključiti u procese dijaloga i pomirenja.

  1. Policy prijedlog Hrvatska-Srbija

Odnos između Hrvatske i Srbije neprestano dovodi do političkih i društvenih napetosti. Umjesto da poboljša odnose dviju zemalja, proces pregovora za priključenje Srbije Europskoj uniji, uzrokuje nazadovanje u njihovim odnosima. Preostalim otvorenim pitanjima ne pristupa se na odgovarajući način. Stoga će YIHR Hrvatska i YIHR Srbija proizvesti policy prijedlog usmjeren ka utemeljenju formalnog bilateralnog diplomatskog procesa Europske unije koji je odvojen od njenog proširenja, ali je s njime komplementaran. Proces bi trebao biti usmjeren ka rješavanju otvorenih pitanja između dviju nacija, posebno humanitarnih pitanja (kao što je identifikacija nestalih osoba), zaštita manjina, suradnja u kaznenim pitanjima i podrška procesima pomirenja.

 1. Outreach ili YIHR.hub

YIHR Hrvatska usmjerava outreach prema specifičnim društvenim skupinama koje predstavljaju primarne ciljeve organizacije. Glavne skupine na koje organizacija redovito cilja u svojim aktivnostima i koje želi što više uključiti u aktivizam za ljudska prava su mladi političari i studenti. Outreach program također ima zagovaračku funkciju prema političarima i institucijama, kao i prema javnosti.

  1. Mreža mladih političara (PYN)

Mreža mladih političara je regionalna mreža koja djeluje u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Mreža okuplja podružnice mladih ne-ekstremističkih političkih stranaka s različitim ideološkim pozadinama kako bi podigla standarde poštivanja ljudskih prava te stavlja pitanje pravde i pomirenja na sam vrh agende mladih političara. PYN također pruža mladim političarima mogućnost učenja i umrežavanja.

  1. Studentska unija za ljudska prava

Studentska unija za ljudska prava je široko rasprostranjena studentska outreach platforma YIHR-a Hrvatska organizirana s ciljem da djeluje kao poveznica, odnosno most između organizacija civilnog društva za ljudska prava i studenata zainteresiranih za učenje o ljudskim pravima te uključenje u njihovo promicanje i zaštitu.

  1. Mreža gradova i udruga civilnog društva u borbi protiv diskriminacije

YIHR Hrvatska i EGAM su u Hrvatskoj osnovali Mrežu gradova i udruga civilnog društva u borbi protiv diskriminacije. Mreža surađuje s lokalnim vlastima s ciljem razvoja, usvajanja i implementiranja antidiskriminacijskih politika i poticanja različitosti.

  1. Kampanje u javnim i društvenim medijima

Kako bi podigla razinu svijesti o pitanjima ljudskih prava, a koja se nalaze u fokusu YIHR-a Hrvatska, organizacija implementira javne kampanje, kao i kampanje na društvenim mrežama.

  1. Međunarodni outreach

YIHR Hrvatska uključuje se u proces zagovaranja ljudskih prava na međunarodnoj razini kroz veći broj mreža i koalicija kojih je član. Također je, u skladu sa svojim mogućnostima, uključen u rad vezan uz ljudska prava poput pronalaska činjenica ili akcija solidarnosti u drugim zemljama u smislu potpore lokalnim skupinama za ljudska prava i demokraciju. Surađuje globalno s drugim organizacijama zalažući se za razvoj međunarodnog prava i međunarodnih smjernica u području mira, demokracije, pomirenja i humanitarnih principa.

 1. Program društvenih inovacija

YIHR Hrvatska pokrenut će IDEAHUB kao platformu za poticajno okruženje za socijalne inovacije. Mladima će biti omogućeno da se upoznaju, druže, razvijaju modele suradnje, sudjeluju u edukacijama i treninzima uz mentorsku potporu i mrežu eksperata koji će im omogućiti kreativnu bazu za osmišljavanje socijalnih inovacija.

YIHR Hrvatska će organizirati obrazovni program za mlade koji će im omogućiti stjecanje vještina koje će ih uz stečeno formalno obrazovanje stečeno u društvenim i humanističkim područjima koji će pripremiti mlade za buduće angažiranje u području socijalnih inovacija i rada u organizacijama civilnog društva.

YIHR Hrvatska razvit će model stažiranja u organizacijama civilnog društva koji će mladima osigurati radno iskustvo i vještine za rad u organizacijama civilnog društva

Zagovaranje i kampanje za podizanje svijesti koje će promovirati organizacije civilnog društva  kao generatore socijalnih inovacija bit će prateće aktivnosti tijekom narednog razdoblja.

 1. Međugeneracijski društveni istraživački centar

YIHR Hrvatska je razvila koncept istraživačkog centra / think-thanka kako bi imala uvid u mehanizme i politike pomirenja. Posebno smo zainteresirani da se fokusiramo na potencijal međugeneracijskog utjecaja politika pomirenja. Istraživački fokus ovog centra jest razumijevanje modela međugeneracijskog prijenosa ideoloških, političkih, socijalnih obrazaca i obrazaca ponašanja u kontekstu pomirenja. Ovaj fokus bi trebao doprinijeti razumijevanju onoga što društveni akteri mogu učiniti kako bi osigurali održivost politika i mehanizama pomirenja koji se protežu u nekoliko generacija kako bi zaustavili krug nasilja. Ovaj centar bi trebao omogućiti YIHR-u Hrvatska i drugim organizacijama priliku da analiziraju utjecaj svog rada i razviju učinkovite strategije.

V. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ODRŽIVOST

1. Organizacijska struktura

S rastom i razvojem organizacije, članovi će nastojati osmisliti organizacijsku strukturu na način koji bi najbolje ostvario pozitivan društveni utjecaj i pridonio održivosti Inicijative mladih za ljudska prava. Iz toga su se razloga članovi složili oko uvođenja nekoliko promjena u organizacijskoj strukturi tijekom 2017. i 2018. godine.

  1. Skupština

Skupština YIHR-a Hrvatska je najviše tijelo organizacije kad je riječ o donošenju odluka. Sastoji se od svih članova Inicijative.

  1. Predsjednik

Predsjednik Inicijative upravno je i izvršno tijelo koje upravlja radom Inicijative između dva zasjedanja Skupštine. Predsjednika Inicijative izabire Skupština Inicijative iz redova članova Inicijative ili je zaposlenik Inicijative kojeg odabire Skupština.

  1. Aktivistička mreža

Nacionalna mreža YIHR-a Hrvatska je mreža aktivista organizacije u većem broju gradova u Hrvatskoj koja djeluje lokalno u zalaganju za ljudska prava, demokraciju, pomirenje i pravdu. Ured YIHR-a Hrvatska, njegovi članovi i mreža im pomažu u doprinosu pozitivnoj društvenoj promjeni na lokalnoj razini.

  1. Regionalna koordinacija YIHR-a

YIHR Hrvatska je član regionalne mreže YIHR-a koja povezuje organizacije s djelovanjem u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Njome upravlja regionalna koordinacija koja okuplja direktore / menadžment svake organizacije YIHR-a.

 1. Održivost

YIHR Hrvatska radi na programima koji doprinose dugotrajnoj pozitivnoj društvenoj promjeni te zahtijevaju određeni vremenski okvir za postizanje najučinkovitijih rezultata. Zahvaljujući tomu, YIHR Hrvatska je oduvijek imala snažan fokus na održivost svojih aktivnosti, vodeći brigu o razvoju organizacije. Iz tog su razloga članovi i tim Inicijative utvrdili dva razvojna procesa kako bi doprinijeli održivosti organizacije.

2.1. Daljnja diverzifikacija u financiranju

Izvori financiranja YIHR-a Hrvatska postali su sve raznovrsniji, organizacija je ostvarivala prihode od privatnih fondacija, vladinih agencija i razvojnih programa, fondova podrške projektima, partnerskih projekata te podrške za pružanje usluga UN-ovim agencijama i istraživačkim institucijama. Dosadašnja strategija financiranja YIHR-a Hrvatska je namjerno izbjegavala financijska sredstva iz budžeta hrvatske države kako bi na taj način održala svoju neovisnost. Organizacija i dalje ostaje posvećena istom načinu diverzifikacije vlastitih izvora financiranja.

2.2. Društveno poduzetništvo

U 2016. godini YIHR Hrvatska je imala neformalnu radnu skupinu koja je razvila društvenu poduzetničku inicijativu kako bi osigurala namicanje sredstava organizacije kroz društvenu djelatnost. To je rezultiralo razvojem ideje o obrazovnom političkom turizmu koji bi omogućio fakultetima, organizacijama i pojedincima zainteresiranima za povijest i politiku na Balkanu da organiziraju posjete na ovom području putem usluga Inicijative. Čim organizacija poveća sredstva potrebna za razvoj društvene djelatnosti on će biti utemeljen na principu stopostotnog neprofitnog vlasništva (puno vlasništvo YIHR-a).

 

 

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.